เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.2

ม. 2 ( เทอม 1 )

บทที่ 1 ชีวิตสัตว์

1. โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะ

2. การปรับตัวและพฤติกรรมของสัตว์

3. การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธ์สัตว์

4. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของสัตว์

 

บทที่ 2 ร่างกายของเรา

1. ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา

2. ความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะในร่างกายของเรา

3. อาหารและสารอาหาร

4. ผลของการใช้สาราต่อร่างกายของเรา

 

บทที่ 3 ธาตุและสารประกอบ

1. ความหมายของธาตุและสมบัติบางประการของธาตุ

2. อะตอมและโมเลกุลของสาร

3. ความหมายของสารประกอบ

4. ธาตุและสารประกอบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

บทที่ 3 สารละลาย

1. ความหมายและองค์ประกอบของสารละลาย

2. ความเข้มข้นของสารละลาย

3. สมบัติการเป็นกรด-เบสของสารละลาย

4. สารที่ใช้ในการทำความสะอาด

5. ความปลอดภัยในการใช้สารในชีวิตประจำวัน

 

ม. 2 ( เทอม 2 )

บทที่ 1 สารและการเปลี่ยนแปลง

1. ประเภทของสารและการเปลี่ยนแปลง

2. ระบบและสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสาร

3. การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ

4. พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงของสาร

5. ผลปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

บทที่ 2 แสง

1. ธรรมชาติของแสง

2. ความสว่าง

3. สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต

4. เลเซอร์

5. ทัศนูปกรณ์

6. นัยน์ตาและการมองเห็น

 

บทที่ 3 โลกและการเปลี่ยนแปลง

1. ส่วนประกอบของโลก

2. หิน แร่ และการอนุรักษ์

3. ดิน น้ำ และการอนุรักษ์

4. การเปลี่ยนแปลงทางธรณี

Visitors: 106,269