เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป.4

ป. 4 ( เล่ม 1 )

บทที่ 1. ระบบสุริยะและพลังงานแสง

ส่วนประกอบของระบบสุริยะ

การเคลื่อนที่ของแสดงจากแหล่งกำเนิดและการมองเห็น

การกระจายของแสงขาวและการเกิดรุ้ง

การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า

บทที่ 2 หินและการเปลี่ยนแปลง

หินในท้องถิ่นของเรา

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน

การเกิดดินและสมบัติของดิน

 

ป. 4 ( เล่ม 2 )

บทที่ 3. การดำรงชีวิตของพืช

หน้าที่และส่วนประกอบของ ราก ลำต้น ใบ ดอก

ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

การสังเหคราะห์ด้วยแสง

การเจริญเติบโตและวัฎจักรชีวิตของพืช

การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพืช

บทที่ 4. การดำรงชีวิตของสัตว์

ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์

วัฎจักรชีวิตของสัตว์

การอนุรักษ์สัตว์ในท้องถิ่น

บทที่ 5. อาหารและสารอาหาร

อาหารกับสารอาหาร

อาหารและพลังงานที่ร่างการต้องการ

สารปรุงรสอาหาร

สารแต่งสีอาหาร

Visitors: 106,269